Kaligramy

ň

10. června 2018 v 12:19 | Thomas Hvězdoborský
Když pohle-_____________děl jsem
prve naň, v________očích měla
nebes báň,_____byla krásná,
zaváněla jak bylinná
stráň. Já přiložil

si na líc______dlaň, co má stát_______
se, nechť se staň! Říkám si "Dobře se__
chraň!", sic přijde dítě a ty pak zaň pla-
tit budeš alimenty______nebo jinou daň
Použila žen-_______________skou zbraň
"Před ol-____________________tářem se
mnou_________________________staň!"
Cosi mi______________________šeptalo
"Láskou_______________________k ní vz-
plaň!" Ač_____________________lepá by-
la a krá-______________________sná jak
laň, skrý-____________________vala v ni-
tru svém____________________ukrutnou
saň. Dnes____________________už mi ří-
ká jen_____________________"Klaň se
mi_________________________klaň!"

V

7. června 2018 v 17:50 | Thomas Hvězdoborský

Vilém vláčí____________________vody vědro,
venku_______________________vládne
velké_______________________vedro.
Vikev_____________________vláhu
vyža-____________________duje,
však___________________vědro
váhu__________________vyka-
zuje, _______________Vildu
váhou______________vytě-
žuje. ____________Vilém
vědro___________vylil
ve vy-_________soký
vřes, _______Vilém
vratce_____vykro-
čil ve_____vzdá-
lenou____ves.
Vege-__tace
vymřela včerejšího
večera.

Meč blanického rytíře

5. června 2018 v 16:29 | Thomas Hvězdoborský


/\
Bla-
ničtí
rytíři v
hoře, hl-
tají trpké
své hoře.
Dávno již slo-
žili meče, plá-
čou a modlí se
vkleče. Za torzo
národa českého.
Dávno už ze se-
del slezli, štíty
již dávno jim
zrezly. A oři
též jejich zte-
pilí, v herky již
dávno se změnili,
v kus masa napolo
mrtvého. A Svatý
Václav na sedle vi-
sí, pod svojí koru-
nou dávno je lysý.
Těžký prach sedá
mu na korouhev,
dávno je bezzubý
český ten lev.
Národa symbol
kdys hrdého.
Panovník svírá
kovový cár. Toť
relikt meče, ten
železa dar. Z če-
/ pele přetrval poslední kus, pahýl ten zrezlý jenž nenabyl brus od \
\ vládce nyní již starého. Hlavy se kloní a srdce bolí, oči všech ry- /
tířů plní se
solí. Václav
si drásá ob-
ličej bezma-
sý, národ náš
český dávno
nic nespasí.
Byly zde mo-
žnosti vyrazit
z hory! Nyní je
národ náš na-
dobro chorý.
Popel jen
zůstal z
národa
velkého.
۞


Prezervativ

5. června 2018 v 14:52 | Thomas Hvězdoborský

V době
dnešní radno
není vkročit na
ulici z domu, s ka-
psou prázdnou bez peněz
a navíc bez kondomu. Vždyť
vy víte, že se říká, štěstí přeje
tomu, kdo připraven dobře jest
a v kapse má gumu. V dnešním
světě prohnilém pro všechny ta
rada platí, každý přec dnes ob-
cuje, zvláště ti, co za to platí.
Vždyť v epoše, v níž žijeme, smil-
ní děti a též kmeti, rovněž muži
svatí, s nimiž náhle šijí čerti a
celibát jim hatí. Mám strach, že
i z andělů stanou se snad rohatí
a zmítati se budou v osidlech chtí-
če zajatí. Celá Země jako by snad navlékla si prezervativ.
Modlím se a volám pomoc, vsázím všechno na vokativ.

Bedla jedlá

4. června 2018 v 20:11 | Thomas Hvězdoborský
Pohleďme!
Toť bedla! Ta je jistě
jedlá, zavýskla si dívka a k houbě si
sedla. "To je krásný kousek," spokojeně předla,
"tato houba vzrostlá, vskutku se vyvedla!" Dívka hou-
bu utrhla a ze země se zvedla. "Hm, matně já si vzpomínám,
zda jsem bedlu jedla... Už jsem celá pomýlená z vepřa,
zela knedla..."
Sotva domů
došla, houbu
hnedle sně-
dla. Lehla
si a zbled-
la. V botanice
nikdy dobře si ne-
vedla. Ouha, těsně
vedle, zmýlila se
v bedle.

Kapka ropy

4. června 2018 v 19:53 | Thomas Hvězdoborský
Je-
dna
kapka
ropy, ta
se v moři
ztratí, utěšují
odborníci na slovo
vzatí. Jedna možná
ano a dvě možná taky,
jenže páni odborníci, těch
kapek jsou mraky! Možná že
by bylo dobré neodvracet zraky
a přistoupit i s těmi svými zna-
čkovými saky k hledání způso-
bu, jak zachránit planetu.
Teda, jen pokud se
nepletu

 
 

Reklama